Allgemeine Geschäftsbedingungen

 1. Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Brt Greenhouse.
 2. Algemene Bepalingen Brt Greenhouse,
 3. Lid 1
 4. Definities.
 5. Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
 6. Koper: Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Brt Greenhouse ,Brthandelsonderneming.
 7. Brt Greenhouse, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan de Brt Greenhouse, Dedemsvaartseweg-zuid 23 7775AB te LUTTEN.
 8. Overeenkomst: Elke tussen de Koper en Brt Greenhouse gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Brt Greenhouse in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.
 9. Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Brt Greenhouse. 
 10. Lid 2
 11. Toepasselijkheid Voorwaarden.
 12. Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
 13. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper – waaronder inkoop-voorwaarden – maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Brt Greenhouse  niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
 14. Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Brt Greenhouse  tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen  14 dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.
 15. De koper heeft altijd het recht om iets retour te doen als het product  niet naar zijn wensen is, dit moet dan wel binnen 14 dagen gedaan zijn, mits het product niet gebruikt is. De koper heeft ten aller tijde recht van retour zonder enige redenen.
 16. Lid 3
 17. Totstandkoming Overeenkomst.
 18. Offertes en aanbiedingen van Brt Greenhouse  zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 19. Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Brt Greenhouse  en de aanvaarding door Brt Greenhouse  van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Brt Greenhouse, indien Brt Greenhouse  niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.
 20. Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden. 
 21. Lid 4
 22. Overmacht.
 23. In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Brt Greenhouse  ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Brt Greenhouse  ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
 24. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Brt Greenhouse  geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.
 25. De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.
 26. Koper kan in geval van overmacht van Brt Greenhouse  geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Brt Greenhouse.
 27. Lid 5
 28. Aansprakelijkheid.
 29. Brt Greenhouse  is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van te kortkomingen in de door Brt Greenhouse  geleverde zaken.
 30. Brt Greenhouse  is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Brt Greenhouse.
 31. De aansprakelijkheid van Brt Greenhouse  ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.
 32. Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Brt Greenhouse  een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 33. Lid 6
 34. Betaling.
 35. Brt Greenhouse  brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Brt Greenhouse  kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Brt Greenhouse  aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.
 36. Indien de Koper en Brt Greenhouse  overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Brt Greenhouse  pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Brt Greenhouse van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Brt Greenhouse  zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.
 37. Brt Greenhouse  houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Brt Greenhouse  zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen drie werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Brt Greenhouse  te worden ingediend.
 38. Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Brt Greenhouse.
 39. Brt Greenhouse  heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.
 40. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Brt Greenhouse  is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Brt Greenhouse  te verrekenen met enige vordering van de Koper op Brt Greenhouse, uit welke vorm dan ook.
 41. Bij niet of niet-tijdige betaling is Brt Greenhouse  vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 2.75 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Brt Greenhouse  gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Brt Greenhouse  te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Brt Greenhouse  om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
 42. Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Brt Greenhouse, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Brt Greenhouse  gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Brt Greenhouse  is nagekomen.
 43. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Brt Greenhouse  bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Brt Greenhouse  om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen. 
 44. Lid 7
 45. Eigendomsvoorbehoud.
 46. Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Brt Greenhouse  uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Brt Greenhouse  zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken. 
 47. Lid 8
 48. Garantie.
 49. Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Brt Greenhouse  zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.
 50. De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.
 51. Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Brt Greenhouse  niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.
 52. Brt Greenhouse  is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.
 53. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Brt Greenhouse. Brt Greenhouse  verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst. 
 54. Lid 9
 55. Levering.
 56. Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, DHL, TNT Post.
 57. Brt Greenhouse  streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België, Duitsland.
 58. Indien tussen de Koper en Brt Greenhouse  overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Brt Greenhouse  dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.
 59. Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Brt Greenhouse  zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Brt Greenhouse.
 60. Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 61. Brt Greenhouse  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder. 
 62. Lid 10
 63. Klachtrecht en Retourzendingen.
 64. Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd Brt Greenhouse  in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.
 65. Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Brt Greenhouse  ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.
 66. Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Brt Greenhouse.
 67. Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Brt Greenhouse. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Brt Greenhouse. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.
 68. Brt Greenhouse  zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Brt Greenhouse. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Brt Greenhouse  de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken. 

De koper heeft ten aller tijde recht van retour zonder enige redenen.

 

 1. Lid 11
 2. Risico’s.
 3. Teniet gaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Brt Greenhouse  tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.
 4. De Koper dient Brt Greenhouse  onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Brt Greenhouse  dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Brt Greenhouse  berust, is Brt Greenhouse gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Brt Greenhouse toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.
 5. Lid 12
 6. Toepasselijk recht.
 7. Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 8. Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.
 9. Brt Greenhouse  wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.
 10. Brt Greenhouse  heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Brt Greenhouse  hebben toegang tot deze gegevens.
 11. De Koper kan de bij Brt Greenhouse  de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.
 12. Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 13. Lutten, 01-03-2015.
© Copyright Brt greenhouse 2018
Kontakt | Haftungsausschluss | Sitemap